Zo gaan we met elkaar om

Schoolafspraken

Leerlingen en docenten van het Montaigne Lyceum bepalen samen het leefklimaat op school. Wij hechten aan een plezierige sfeer, waarin respect voor anderen zichtbaar is. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij bijdragen aan een vriendelijke, veilige en nette omgeving.

Mondkapjes verplicht per 16 november 2020

Addendum bij de schoolregels: huisregel van de school is dat iedereen een mondkapje opheeft wanneer je beweegt in de school en bij de praktische vakken. Meer info in onderstaande download.

Algemene regels

Afwezigheid

Te laat komen

Wanneer de leerling dusdanig te laat is, dat de docent het bijwonen van de rest van de les niet zinvol vindt, mag deze de leerling weigeren. De leerling meldt zich dan aan het eind van de les bij de docent.

De school neemt maatregelen als een leerling vaker te laat komt. Om het verzuim terug te dringen heeft de afdeling leerplicht van de gemeente afspraken gemaakt met de scholen. De volgende afspraken zijn gemaakt:

Uitvallen van lessen

Het Montaigne Lyceum streeft naar zo weinig mogelijk lesuitval. Bij afwezigheid van docenten schakelen we zoveel mogelijk andere docenten in. In enkele gevallen maken wij voor leerlingen een alternatief rooster. Wanneer een leerling onverwacht het eerste lesuur vrij heeft, dan sturen wij ’s ochtends een mail via het elektronisch leerplatform (ELO) naar de leerlingen.

Uit de klas sturen

Als een docent een leerling uit de klas stuurt, verlaat deze direct het lokaal en meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider of coördinator. Uit de klas sturen beschouwen wij als een zware maatregel. Een leerling die uit de klas is gestuurd, heeft nog dezelfde dag een gesprek met de betrokken docent om het voorval uit te praten en herhaling te voorkomen. De afdelingsleider legt indien relevant in overleg met de docent een passende sanctie op.