Een school waar je je thuis voelt

Menu

Leerlingenzorg

De zorgcoördinator ondersteunt mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen met een vraag voor onderwijsondersteuning, sociaal-emotionele aandachtspunten of gedragsproblemen. Daarbij kan ze in overleg met de mentor ook bijvoorbeeld een intern begeleider inschakelen voor kortdurende hulp op school. De zorgcoördinator stuurt het interne zorgteam aan dat bestaat uit twee intern begeleiders en de anti-pestcoördinator/maatschappelijk werker.

Hulp wanneer dit nodig is

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft boven de basisondersteuning die al geboden wordt beschreven in het School Ondersteunings Profiel, dan wordt dit aangegeven door de mentor en opgepakt door de zorgcoördinator. Deze bespreekt de aanvraag voor Extra Ondersteuning met de ouders en andere betrokken partijen en inventariseert de behoefte van de leerling. Hierna zal in het zorgoverleg JES  de in te zetten begeleiding besproken worden met het interne zorgteam en de consulent van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Na goedkeuring maakt de zorgcoördinator in overleg een handelingsplan OPP (Ontwikkelingsperspectief). Ouders en school zetten hier hun handtekening onder. Dit OPP wordt geëvalueerd en bijgesteld in de loop van het schooljaar.

Het zorgteam bestaat uit:

Montaigne Lyceum meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met de GGD

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Het Montaigne Lyceum helpt de GGD daarom om de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 2 en 4. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2 en 4 ontvangen hierover meer informatie.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. De mentor begeleidt de afname van het onderzoek tijdens het mentoruur in week 46 van 15 tot en met 19 november. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De leerling blijft ook anoniem.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19 en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Heeft u vragen?
Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Epidemiologie van GGD Haaglanden, team Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op onze website van de GGD.